Transformer innovators since 1945

Disclaimer

Algemeen

Deze site is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland en België bevinden, en informatie over producten, diensten en acties geldt alleen binnen deze landen. Deze website is niet gericht tot personen die zich elders bevinden. 

 

Door toegang te zoeken tot de site accepteert u dat u bent gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden, dus u dient deze gebruiksvoorwaarden elke keer als u de site benadert, opnieuw te bekijken. Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze site. Andere websites van Wesemann groepsmaatschappijen kunnen verschillende voorwaarden en condities bevatten en u dient deze afzonderlijk te lezen. 

 

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Wesemann B.V., een bedrijf dat is gevestigd in Nederland. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen
voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.  

Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.

 

Copyright (auteursrecht)/intellectuele eigendomsrechten

Copyright ©Wesemann BV.
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Wesemann BV en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Verwijzingen naar gelieerde bedrijven omvatten alle leden van de Wesemann BV groep.

 

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site ('framing') of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend. 

 

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Wesemann BV en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.  

 

Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Voor de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.  

 

Inhoud

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van Wesemann BV, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend,  winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voor zover juridisch toegestaan, uitgesloten.  

 

Veranderingen in de gebruiksvoorwaarden en de site

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site en in deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen, of de toegang tot deze site te beeïndigen op de wijze en op het moment
dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

 

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)  

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere Internet sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat Wesemann BV
verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch Wesemann BV, noch de Wesemann BV gelieerde bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of
vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door Wesemann BV of de Wesemann BV gelieerde bedrijven. 

Indien u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar deze site terugkeren door op de Backwards-pijl te klikken, of door het domeinadres van http://www.wesemann.nl in te toetsen. 

 

Door u verstrekte informatie

Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en staat u ervoor in dat gebruik door ons geen inbreuk oplevert op de rechten van derden. Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen. 

 

Met wie kunt u contact opnemen:

Schrijf ons a.u.b. via: 

of Postbus 81005, 3068 AW Rotterdam of bel ons op 010 - 286 20 00 indien u vragen of opmerkingen hebt over deze gebruiksvoorwaarden.  

Bel me terug


captcha